ردیف شرح کالا قیمت/تومان توضیحات
1 طراحی انواع کاتالوگ A4 و A5 صفحه ای 350,000
2 طراحی انواع کاتالوگ دیجیتالی PDF صفحه ای 300,000 بصورت فایل دیجیتالی مانند PDF
3 طراحی انواع بروشور A4 و A5 صفحه ای 200,000
4 طراحی انواع تراکت در هر ابعادی 300,000 هم رنگی و هم تک رنگ
5 طراحی انواع کارت ویزیت 200,000 پشـت و رو
6 طراحی انواع ست اداری (پاکت+سربرگ) 200,000
7 طراحی انواع لوگـو 1,000,000
8 طراحی انواع لوگـو + لوگـومـوشـن 1,500,000 لوگـو مـوشـن تیـزر ویدئـویـی نمـایـش لـوگـو اسـت
9 طراحی انواع لوگـومـوشـن اختصاصی 1,000,000 لوگـو مـوشـن تیـزر ویدئـویـی نمـایـش لـوگـو اسـت
10 طراحی انواع لوگـوموشـن غیر اختصاصی 500,000 لوگـو مـوشـن تیـزر ویدئـویـی نمـایـش لـوگـو اسـت
11 تولیـد موشـن گرافیـک غیر اختصـاصی دقیقه ای 2,000,000 تـا یـک و نیــم دقیقــه همیـن مبلـغ حسـاب میشـه
12 تولیـد موشـن گرافیـک اختصـاصی دقیقه ای 3,000,000 تـا یـک و نیــم دقیقــه همیـن مبلـغ حسـاب میشـه
13 تیـزر نیمـه حـرفـه ای ویـژه اصنـاف کوچـک و متوسـط 600,000 (عکـس و فیلـم توسـط مشتـری)
14 تیـزر حرفـه ای با امکانـات فیلمبـرداری 3,500,000 بـا احتسـاب عکاسی و فیلمبرداری
شماره تماس
02166230358
آدرس ایمیل
info@oxinset.com